Tēmas studentu darbiem 2019/2020

The print version

Augstākās tiesas piedāvājums tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem

Aktuālās tēmas studentu darbiem 2019/2020

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu iespējamām tēmām, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas. Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas mājaslapas judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Vēršam uzmanību, ka pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.​

Ņemot vērā, ka 2020.gadā tiks atzīmēti 25 gadi, kopš atjaunots Augstākās tiesas Senāts, šogad papildus tiek ieteiktas arī pētniecības tēmas par vispārīgiem kasācijas instances darbības jautājumiem.

 

Kasācijas instances darbība

 • Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība)
 • Kasācijas instances vēsture un attīstība Latvijā
 • Senāta nolēmumu argumentācijas attīstība

 

Krimināltiesības un kriminālprocess

 • Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā
 • Kompensējošais mehānisms (labvēlīgās sekas) tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā
 • Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (Krimināllikuma 218.pants)

 

Civiltiesības un civilprocess

 • Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību
 • Strīdi, kas saistīti ar preču zīmju aizsardzību
 • Negodīgi līgumu noteikumi līgumos ar patērētāju

 

Administratīvās tiesības

 • Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 • Būvniecības tiesību jautājumi
 • Pievienotās vērtības nodokļa jautājumi
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas pienākuma jautājumi 

 

Ieguvumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu pētniecības darbam
 • Veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā” 

Nosacījumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Jāiesniedz Augstākajai tiesai iesniegums (personīgi; pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) par nepieciešamo palīdzību. Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511; e-pasts: at@at.gov.lv 

 • Iesniegumam jāpievieno apliecinājums no darba vadītāja, ka darba izstrādei nepieciešami materiāli no Augstākās tiesas

 • Darbā jānorāda atsauce uz Augstākās tiesas materiālu izmantošanu

 • Pabeigto darbu elektroniski lūgums nodot arī Augstākajai tiesai

Iesniegums jāiesniedz Augstākajā tiesā, pievienojot apliecinājumu no darba vadītāja, ka studiju darba izstrāde paredzēta par vienu no piedāvātajām tēmām un ka tam nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi. Kā arī lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pastu).

Vairāk informāciju skatiet šeit.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

 

Papildu informācija:

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa – 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv