Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli (Renault)

The print version
Latvijas Republikas Augstākā tiesa pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – transportlīdzekli Renault Trafic Passenger, izlaides gads – 2011. Atrašanās vieta – Rīga, Brīvības bulvāris 36. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tiesas tīmekļa vietnē www.at.gov.lv vai saņemt personīgi pie izsoles komisijas sekretāres Ilzes Lejas – Augstākajā tiesā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00), iepriekš sazinoties pa tālruni 67020388 vai e-pastu: ilze.leja@at.gov.lv.
Izsolāmā manta apskatāma tiesas pagalmā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, laiku iepriekš saskaņojot ar Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālistu Viesturu Keiselu, tālrunis 67020304,
e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv.
Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2017.gada 29.novembrim plkst. 16.00,  Augstākajā tiesā Brīvības bulvārī 36, Rīgā.
Izsole notiks 2017.gada 30.novembrī plkst. 14.00 tiesas telpā Nr.157. 
Nosacītā cena 8 600,00 EUR. 
Nodrošinājums 860,00 EUR. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta kontā līdz 2017.gada 28.novembra plkst.23.59. 
Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.
Tālrunis informācijai 67020388.