Administrative act

The print version

2020. gads

J 28.04.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-964/2020
Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

18.02.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-840/2020
Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

J 08.05.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-815/2020
Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

2019. gads

J 20.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1710/2019
Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru tiek atteikta atļauja kārtot maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

J 20.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1657/2019
Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

J 13.03.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-961/2019
Tiesiskā daba lēmumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-637/2019
Lēmuma par administratīvā procesa dalībnieka aizstāšanu ar tā tiesību pārņēmēju tiesiskā daba

J 19.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-383/2019
Tiesiskā pienākuma izpildes termiņš kā administratīvā akta sastāvdaļa

J 05.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-173/2019
Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

J 13.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-56/2019
Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

J 18.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-42/2019
Nepieļaujamība balstīt lēmumu uz neargumentētu pieņēmumu pamata

2018. gads

28.09.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1524/2018
Sabiedrības vajadzībām atsavināmas zemes vienības ierīcības projekta apstiprināšanas tiesiskā daba

J 16.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1054/2018
Personas tiesības pieprasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu

J 30.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-22/2018
Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

2017. gads

J 21.06.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1178/2017
Ziņu labošana informācijas sistēmās nav administratīvais akts

J 08.06.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-958/2017
Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

J 01.03.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-827/2017
Pieteikums par privātpersonas pieņemšanu pie Valsts prezidenta nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

J 28.06.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-819/2017
Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

J 01.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases No SKA-432/2017
Atbildes Iesniegumu likuma izpratnē nošķiršana no administratīvā akta

J 21.03.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-213/2017
Iestādes tiesības atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu uz iekšējo normatīvo aktu pamata

J 21.06.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-177/2017
Administratīvā akta pamatojums. Labvēlīgs un nelabvēlīgs administratīvais akts

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-161/2017
Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

2016. gads

J 28.11.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1289/2016
Tiesību aizsardzības iestādes tiesības pieprasīt informāciju un šāda pieprasījuma tiesiskā daba, arodbiedrību neatkarība

J 27.07.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1251/2016
Augstskolas Satversmes sapulces lēmuma par rektora atcelšanu pārbaude tiesā

J 02.06.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1101/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba

J 05.09.2016. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-999/2016
Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

J 11.02.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba

J 19.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-191/2016
Publiskas lietošanas ceļu lietošanas ierobežojums; atļaujas šķērsot publiska pasākuma norises vietu tiesiskā daba

2015. gads

J 14.10.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-576/2015
Lēmuma par būves klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu tiesiskā daba

2014. gads

J 18.07.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-908/2014
Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

J 29.05.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-83/2014
Administratīvā akta procesuālā un materiālā spēkā esība

2013. gads

J 20.09.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-746/2013
Lēmuma par nozares atzīšanu par stratēģiski svarīgu tiesiskā daba

J 21.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-703/2013 and separate opinion of the senator Janis Neimanis
Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

J 24.01.2013. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-279/2013
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

J 31.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-127/2013
Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

2012. gads

J 05.09.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-651/2012
Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

J 15.05.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

J 17.02.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-345/2012
Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

J 17.02.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

J 25.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

J 30.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-139/2012
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

J 29.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-77/2012
Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

2011. gads

J 20.09.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-937/2011
Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

J 16.11.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-499/2011
Zemes lietošanas mērķa maiņas iespējamība pēc pašvaldības iniciatīvas

J 05.12.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-395/2011
Administratīvā akta izdošana par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu

J 13.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-210/2011
Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

J 31.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

J 03.06.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-65/2011
Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

2010. gads

J 30.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No. SKA-1088/2010
Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

J 20.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-795/2010
Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

J 10.09.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-749/2010
Administratīvā pārkāpuma uzskaites punkti; ietekmēšanas līdzekļi un to pārsūdzība administratīvā procesa kārtībā

J 15.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-742/2010
Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

J 21.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-705/2010
Pašvaldības lēmuma par bāriņtiesas likvidēšanu tiesiskā daba

J 12.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-589/2010
Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

J 16.04.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-408/2010
Administratīvais akts attiecībā uz skolēnu kā īpaši pakļautu personu; izglītības iestādes reorganizācija

J 12.02.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-253/2010
Ministru kabineta lēmuma likvidēt Latvijas Policijas akadēmiju tiesiskā daba; gadījumi, kad iekšējs lēmums atzīstams par administratīvo aktu

J 21.01.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-208/2010
Lēmuma par personas ievēlēšanu asociētā profesora amatā tiesiskā daba

J 10.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-188/2010 (CHANGE OF CASE-LAW)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

J 05.01.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-163/2010
Valsts ieņēmumu dienesta informācijas pieprasījuma, kas adresēts privātpersonai, kas nav administratīvā procesa dalībnieks, tiesiskā daba

J 22.02.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-101/2010
Publiskas lietas pieejamība un tās nodošana sevišķajai izmantošanai; ceļa zīmju tiesiskais statuss un izdevējiestāde

2009. gads

J 10.11.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

J 29.06.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-528/2009
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma, ar kuru atzīts, ka persona nav piemērota tiesneša amatam, tiesiskā daba

J 24.03.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-278/2009
Lēmuma anulēt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam pārsūdzība tiesā

2008. gads

J 23.12.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-603/2008
Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

J 03.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-234/2008
Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

J 04.03.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2008
Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

J 25.03.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-119/2008
Privatizācijas aģentūras skaidrojoša rakstura vēstule, kas potenciālam privatizācijas pretendentam sniegta, pirms ir izstrādāti privatizācijas noteikumi, pati par sevi nerada tiesiskas sekas un līdz ar to nav administratīvais akts

2007. gads

J 25.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-294/2007
Administratīvais akts var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, un akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa

J 27.12.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-253/2007
Iestādes izsniegts rēķins par administratīvā akta izdošanu nav iestādes faktiskā rīcība, bet gan attiecīgā administratīvā akta nosacījums; administratīvā akta nosacījumi un to pārsūdzēšana

J 05.02.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2007
Ārsts, izsniedzot darbnespējas lapu, un ārstniecības iestādes vadītājs, anulējot izsniegto darbnespējas lapu, rīkojas valsts pārvaldes jomā; ārstniecības iestādes vadītāja lēmums anulēt izsniegto darbnespējas lapu ir atzīstams par administratīvo aktu

J 27.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-90/2007
Pēc VID muitas iestāžu iniciatīvas sniegtam preces identifikācijas atzinumam (par preču paraugu atbilstību konkrētiem Latvijas kombinētās nomenklatūras (LKN) kodiem) nepiemīt galīgā noregulējuma raksturs, līdz ar to tas nav atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 13.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-11/2007
Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

2006. gads

J 19.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-523/2006
Vispārīgā administratīvā akta – domes lēmuma par konkrētas dzīvojamās mājas nenodošanu privatizācijai – pārsūdzība

J 11.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-221/2006
Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 19.05.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-207/2006
Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu

J 19.05.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-201/2006
VID pieprasījuma iesniegt papildu deklarāciju tiesiskā daba; galējā noregulējuma raksturs kā viena no administratīvā akta pamatpazīmēm

J 09.05.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-52/2006
Par soda uzlikšanā piemērojamo principu, kas nosaka, ka tiesību normai ar pietiekošu skaidrību ir jānosaka pienākums, par kura nepildīšanu personai var draudēt sods, un par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību spēkā esību gadījumā, ja tiesību norma,

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-39/2006
Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-32/2006
Par likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” normu piemērošanu un par administratīvo aktu ar divējādu iedarbību

J 26.04.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

2005. gads

J 17.08.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-372/2005
Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā

J 26.04.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-199/2005
Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

J 03.05.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-164/2005
Par iestādes izdotu starplēmumu galīgā administratīvā akta pieņemšanai un par tiesas pienākumu izbeigt tiesvedību

J 15.03.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-148/2005
Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

J 15.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-55/2005
Par pienākumu uzliekošajiem un konstatējošajiem administratīvajiem aktiem

2004. gads

J 07.09.2004. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-209/2004
Par iestādes lēmumiem, kas pieņemti administratīvās lietas izskatīšanas gaitā

J 11.06.2004. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-125/2004
Par bāriņtiesas atzinuma juridisko dabu Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas izpratnē