CITI

The print version

2020. gads

2019. gads

09.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-811/2019
Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

J 05.07.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-794/2019
Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

J 05.07.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-433/2019
Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienu, ietekme uz summēto darba laiku

31.07.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-63/2019
Kritērija – pamatotas ziņas, ka ieroci persona varētu pielietot ļaunprātīgi – interpretācija

J 19.03.2019. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-6/2019
Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana neierobežotam personu lokam ir pieļaujama sabiedrības interesēs

2018. gads

24.07.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1094/2018
Personas tiesību robežas deklarēties nekustamajā īpašumā kā īrnieka ģimenes loceklim

J 18.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-348/2018
Adreses atbilstība demokrātiskai valsts iekārtai lietā par adreses maiņu

23.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-330/2018
Studējošo kredīta dzēšanas uzsākšana un kredīta dzēšana par pilnu nostrādātu gadu

28.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-159/2018
Zemesgrāmatu ieraksta publiskās ticamības principa ietekme uz ceļa zīmju izvietošanas saskaņošanu

2017. gads

2016. gads

J 28.11.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1289/2016
Tiesību aizsardzības iestādes tiesības pieprasīt informāciju un šāda pieprasījuma tiesiskā daba, arodbiedrību neatkarība

2013. gads

J 24.09.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-560/2013
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkta interpretācija

J 19.07.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-517/2013
Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punkta jēdzienu „pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas” tulkošana

2012. gads

J 10.02.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-17/2012
Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa