KONKURENCES TIESĪBAS

The print version

2020. gads

2019. gads

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-921/2019
Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

J 18.12.2019. Judgment and Ancillary Court Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-408/2019
Aptieku izvietošanas nosacījumu jēga un valsts pienākums raudzīties, lai attiecīgi nosacījumi tiktu izmantoti atbilstoši to mērķim

2018. gads

J 07.12.2018. Decision on Ancillary Complain of Department of Administrative Cases, case No SKA-1372/2018 (CHANGE OF CASE-LAW)
Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

J 17.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-517/2018
Konkurences likuma pārkāpumā atbildīgā subjekta noteikšana

2017. gads

2016. gads

2015. gads

J 08.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-642/2015
Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

J 03.03.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-407/2015
Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

2014. gads

J 20.06.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-333/2014
Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

J 10.01.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-13/2014
Lietas ierosināšana Konkurences padomē uz iesnieguma pamata

J 03.02.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-3/2014
Nolīgumam piemītoša mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

2013. gads

2012. gads

J 17.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

2011. gads

J 08.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-157/2011 (See CHANGE OF CASE-LAW in RULING SKA-1372/2018)
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

2010. gads

J 22.11.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-916/2010
Informācijas atkalizmantošana; iespējamā valsts atbalsta un konkurenta subjektīvo tiesību pārbaude

J 10.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-419/2010
Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu

J 15.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-370/2010
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; tiesas sprieduma motīvu daļas argumentācija

J 17.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-168/2010
Komercnoslēpuma iegūšana kā negodīgas konkurences izpausme; komersanta pienākumi komercnoslēpuma aizsardzībā

J 17.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-158/2010
Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem; pierādījumi konkurences lietās

2009. gads

J 28.08.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-736/2009
Konkurences padomes tiesības pārbaudīt publisko tiesību subjekta rīcību

2008. gads

J 04.12.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-511/2008
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; konkrētais preces tirgus un ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma izpratnē

2006. gads

J 16.05.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-168/2006
Tiesību normu spēks laikā un to intertemporālā piemērojamība konkurences pārkāpumu lietās

J 01.06.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-149/2006
Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu