Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

The print version

2019. gads

J 17.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-595/2019
Kompensācijas par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizētā nama īrniekam neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 10.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-452/2019
Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

J 18.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-342/2019
Izdevumu un ieguldījumu attiecināšana uz mantotu nekustamo īpašumu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru tā pārdošanas gadījumā

19.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-301/2019
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu iekļaušana attaisnotajos izdevumos

27.08.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-252/2019
Fiziskās personas dāvināta nekustamā īpašuma vērtības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

01.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-205/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšana mantota nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

J 12.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-41/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā no nekustamā īpašuma pārdošanas kā kapitāla pieauguma

14.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-23/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums par ienākumiem no saimnieciskās darbības pamatlīdzekļa (nekustamā īpašuma) pārdošanas

J 30.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-20/2019
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšana

2018. gads

J 18.12.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-217/2018
Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena; Kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja nekustamā īpašuma pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena

J 29.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-125/2018
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes noteikšana par ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas

2017. gads

01.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-255/2017
Atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma nevar tikt pamatots ar patvaļīgi uzbūvētu ēku esību

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-253/2017
Nepilngadība nav netipiska gadījuma objektīvs pamatojums

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-253/2017
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums pārdod īpašumu, uz kuru netiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji

J 30.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases No SKA-245/2017
Likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošanā noteicošais ir zemesgabala, nevis nodokļa maksātāja būvētas ēkas reģistrācijas datums zemesgrāmatā

J 09.03.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-200/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmās un septītās daļas interpretācija

J 11.10.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-80/2017
No fiziskās personas saimnieciskās darbības ienākumiem atskaitāmo izdevumu raksturs

J 30.03.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-50/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas interpretācija, ja saņemti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi par zvejniecības pārtraukšanu

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-39/2017
Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

2016. gads

J 21.12.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-630/2016
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana laulāto mantas kopības gadījumā

J 27.05.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-240/2016
Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 03.06.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-61/2016
Darba devēja atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu darba algas vai slimības pabalsta izmaksas gadījumā

J 28.12.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-14/2016
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

2015. gads

J 13.08.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-1015/2015
Personas tiesības pārsūdzēt nodokļu revīzijas (audita) atzinumu

J 29.09.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-431/2015
Personas pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā gūtajiem ienākumiem

J 05.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-102/2015, and separate opinions of judges Dace Mita, Vesma Kakste and Rudite Vidusa 
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

J 30.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-26/2015
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana; dāvināta nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, ja tā nav norādīta dāvinājuma līgumā

2014. gads

J 23.01.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-25/2014
Sava nekustamā īpašuma pārdošanas nošķiršana no saimnieciskās darbības

2013. gads

J 01.11.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-891/2013
Fiziskās personas pienākums iemaksāt budžetā darba devēja (ienākuma izmaksātāja) neiemaksāto nodokli no fiziskās personas apliekamā ienākuma

J 14.10.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-600/2013
Pabalsta, kas piešķirts, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 08.03.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-152/2013
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nokavējuma naudu

J 14.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-49/2013
Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

2012. gads

J 08.06.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

J 12.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-538/2012
Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-475/2012
Saimnieciskās darbības pazīmes nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumā

J 17.08.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-355/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības precizēt nodokļu maksātāja ienākumu deklarāciju, neveicot auditu

J 17.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-171/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

J 11.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-116/2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana uz aprēķinu pamata

J 30.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-115/2012
Bankas kontu kustības metodes izmantošana ienākumu noskaidrošanai, termiņš obligāto nodokļu maksājumu noteikšanai vai precizēšanai

J 05.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-34/2012
Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

J 04.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-28/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)
Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par īpašumiem, kas bijuši personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem; nodokļu sankciju samērīgums valsts pārvaldes iestādes ilgstošas nepareizas prakses gadījumā

2011. gads

J 20.01.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-275/2011
Mantota īpašuma iegūšanas brīža noteikšana iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām

J 06.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-171/2011
Dāvinājums atlīdzības nozīmē kā ienākuma gūšanas avots likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē

J 01.06.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-107/2011
Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētā atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem

2010. gads

J 03.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-526/2010
Ienākumu no īpašuma pārdošanas aplikšana ar ienākumu nodokli; ienākumu par nekustamā īpašuma pārdošanu gūšanas brīdis

2009. gads

J 21.10.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-339/2009
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata

2006. gads

J 19.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-283/2006
Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta ceturtās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-38/2006
Par nodokļu maksātāja pienākumu un tiesībām iesniegt pierādījumus (papildu ziņas) par maksājamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmēru pirms nodokļu aprēķina veikšanas un par tiesiskuma principa ievērošanu administratīvajā procesā iestādē

2005. gads

J 05.04.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-109/2005
Par fiziskās personas pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām iekasēt papildus aprēķinātos nodokļus

J 11.01.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2005
Par tiesībām iesniegt pierādījumus personas apliekamā ienākuma aprēķināšanai un apliekamā ienākuma noteikšanu uz aprēķinu pamata