Uzņēmumu reģistrs

The print version

2020. gads

J 11.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-176/2020
Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

J 13.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-90/2020
Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

2019. gads

12.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-669/2019
Kritēriju „tiesisks šķērslis” un „juridisks šķērslis” interpretācija, reģistrējot pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu

09.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-583/2019
Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

J 28.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-240/2019
Komercķīlu reģistra turētāja pienākums pārbaudīt, vai ieķīlātā manta identificēta pietiekami skaidri

J 12.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-193/2019
Uzņēmuma reģistra kompetences robežas pārbaudot reģistrā iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normām

2018. gads

2017. gads

J 30.05.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-67/2017 (CHANGE OF CASE-LAW)
Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

2016. gads

J 19.04.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-903/2016
Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

J 29.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-113/2016
Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

J 26.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-53/2016
Komerclikumā noteikto procedūru par sapulces sasaukšanu neievērošanas sekas

2014. gads

J 04.07.2014. Judgement of the Department Of Administrative Cases, case No SKA-313/2014
Akcionāru sapulces tiesības izsludināt jaunas sapulces sasaukšanu

2013. gads

J 22.03.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-198/2013 and separate opinions of senators Andris Gulans,  Janis Neimanis and Rudite Vidusa
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

2012. gads

J 16.11.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

J 03.08.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-672/2012
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

2011. gads

J 15.12.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-451/2011
Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

J 13.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-210/2011
Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

2009. gads

2008. gads

J 30.09.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-741/2008
Par valdes tiesībām pārstāvēt komersantu un par Komercreģistrā iekļauto ziņu tiesisko nozīmi

2007. gads

2006. gads

J 25.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

2005. gads

J 07.06.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-172/2005
Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

J 15.02.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-27/2013
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra kompetenci, pārbaudot dokumentus, kas iesniegti par sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšanu