Astoņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO SVEŠU LIETU PĀRZIŅAS (2289. – 2346.pants)

The print version

2019. gads

J 31.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

J 12.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu

J 13.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-22/2019
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums

2018. gads

12.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2018
Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

J 05.07.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

08.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2018
Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

2016. gads

21.06.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

30.05.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/2016
Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

J 20.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2016
Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

2015. gads

J 26.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 27.02.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-326/2015
Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

08.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

J 29.06.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

2014. gads

J 23.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 26.03.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

J 26.11.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

2011. gads

2008. gads

J 19.03.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

2006. gads

2004. gads