Astotā nodaļa. ZAUDĒJUMI UN TO ATLĪDZĪBA (1770. – 1792.pants)

The print version

2019. gads

16.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-248/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

09.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-94/2019
Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

24.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

26.09.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

2018. gads

29.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/2018
Prasība par sagaidāmās peļņas atrāvumu līgumsaistības pārkāpuma gadījumā

J 21.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2018
Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

28.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2018
Likumā noteiktā izņēmuma no tiesībām uz garantēto atlīdzību piemērojamība

2017. gads

29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-402/2017
Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

J 24.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-293/2017
Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

J 25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-111/2017
Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem

18.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

26.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-20/2017
Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

J 12.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2016. gads

17.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-309/2016
Cietušā rīcības izvērtējums ļaunprātīga tiesību aizskāruma gadījumā

21.06.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

J 07.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2016 (CHANGE OF CASE-LAW)
Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2014. gads

J 27.05.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-102/2014
Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

J 15.01.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 29.04.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-81/2014
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

J 15.01.2014. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2014
“Sagaidāmās peļņas atrāvums” Civillikuma 1772.panta izpratnē

2012. gads

J 28.11.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-392/2012
Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

2011. gads

J 12.10.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-292/2011
Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

J 06.04.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

2010. gads

J 29.09.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-191/2010
Pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa iekļaušana zaudējumu aprēķinā

2008. gads

J 29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-13/2008
Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

2007. gads

J 26.09.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 11.01.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2005. gads

J 12.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 12.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 09.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

2004. gads

J 03.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

2003. gads

J 05.03.2003. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-128/2003
Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai