Četrpadsmitā nodaļa. NOMAS UN ĪRES LĪGUMS (2112. – 2177.pants)

The print version

2019. gads

26.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-219/2019
Piespiedu nomas attiecības uz publiskai lietošanai nodotas zemes

J 28.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-201/2019
Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

16.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-133/2019
Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

J 27.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-125/2019
Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

J 17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)
Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

J 08.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

2018. gads

15.03.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-415/2018
Sprieduma par zemes nomas piespiedu tiesisko attiecību konstatēšanu izpilde

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

J 08.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-93/2018
Nomnieka tiesības prasīt nomas līguma atcelšanu, ja iznomātājs novilcina lietas nodošanu

J 27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018
Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ja zemes īpašnieks ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

J 27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

2017. gads

19.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

05.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-250/2017
Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

19.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-119/2017
Valstij vai pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas maksas apmērs

22.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2017
Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

10.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2017
Nokavējuma procentu un līgumsoda maksāšanas pienākuma iestāšanās

2016. gads

22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-397/2016
Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā

17.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-309/2016
Tiesības iznomāt nekustamo īpašumu pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā

20.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-244/2016
Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

21.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2016
Piespiedu nomā nododamās zemes platības noteikšana

2014. gads

J 05.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2013. gads

2012. gads

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-40/2012
Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

2011. gads

J 11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

2009. gads

J 28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-18/2009
Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts

J 21.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-3/2009
Par piespiedu zemes nomas tiesiskajām attiecībām likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 13.panta trešās daļas izpratnē

2008. gads

J 11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

2007. gads

J 17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

2005. gads

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

2004. gads

J 03.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi