Deviņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DAŽĀDIEM PAMATIEM (2347. – 2392.pants)

The print version

2020. gads

30.04.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-77/2020
Juridiskas personas reputācijas aizskāruma plašsaziņas līdzekļos vērtēšana

30.04.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-28/2020
No Eiropas Savienības fondiem izmaksātās stipendijas atprasīšana, ja studējošais atskaitīts no mācību iestādes

2019. gads

26.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-166/2019
No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

28.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-98/2019
Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

J 10.07.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-40/2019
Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

2018. gads

07.08.2018. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1356/2018
Apdrošināšanas atlīdzības atprasījums uz Civillikuma pamata

J 22.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-86/2018
Subjekts, kuram ir pienākums atsaukt izplatītās godu un cieņu aizskarošās ziņas

29.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-72/2018
Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

26.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-23/2018
Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

2017. gads

20.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2017
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

J 28.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

28.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-184/2017
Personas goda un cieņas prettiesisks aizskārums, ja tas ietverts aicinājumā Saeimai

J 25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-176/2017
Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

16.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2017
Atbildētājs iestādes interneta vietnē publicētas godu un cieņu aizskarošas ziņas gadījumā

2015. gads

J 29.06.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

2014. gads

J 27.11.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-156/2014 and separate opinion of judges Anda Briede and Normunds Salenieks
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos zaudējumu civiltiesiskās atbildības subjekts

2013. gads

J 06.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-549/2013
Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

J 18.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

J 05.04.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-121/2013
Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

2012. gads

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 21.03.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-98/2012
Pierādīšanas priekšmets, tā noskaidrošanas un izvērtēšanas pienākums

J 01.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

2011. gads

J 09.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību

2009. gads

J 09.09.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-205/2009
Solidārā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā

2008. gads

2007. gads

J 26.09.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

2005. gads

J 20.04.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-246/2005
Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

J 09.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

J 26.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-41/2005
Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu