Devitā nodaļa. PRASĪJUMU TIESĪBU CESIJA (1793. – 1810.pants)

The print version

2019. gads

27.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/2019
Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

24.01.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

2017. gads

J 30.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

2016. gads

30.12.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-346/2016
Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

2015. gads

2014. gads

J 12.03.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2014
Tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

2012. gads

J 14.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-18/2012
Prasības cesijas jēdziens un materiāli tiesiskās sekas

2007. gads