Divpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM (1934. – 2001.pants)

The print version

2020. gads

J 09.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2020
Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

2018. gads

14.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-63/2018
Ar patērētāju noslēgtā kredīta līgumā noteiktā līgumsoda un kredīta lietošanas procentu likmes pārbaude

J 19.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2018
Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

2017. gads

J 09.03.2017. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-847/2017
Uz divpusēja gribas izteikuma pamata sabiedrībai atstātās dividendes kā beztermiņa aizdevums sabiedrībai

J 28.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

16.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-190/2017
Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

2013. gads

J 31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-130/2013
„Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

2012. gads

J 19.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

2011. gads

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011
Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

J 22.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

2009. gads

J 11.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2008. gads

2006. gads

2005. gads

2003. gads

J 05.03.2003. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-128/2003
Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai