Otrā nodaļa. LĪGUMI (1511. – 1634.pants)

The print version

2020. gads

2019. gads

22.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/2019
Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

04.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

2018. gads

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

J 18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

J 05.07.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

12.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

2017. gads

14.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-297/2017
Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

26.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-273/2017
Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

J 27.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

J 30.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-216/2017
Priekšnoteikumi, kas nosaka atsavinātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumu

J 24.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-49/2017
Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

2016. gads

14.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-116/2016
Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

2015. gads

J 28.08.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

J 17.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-127/2015
Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

2014. gads

J 26.03.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

2012. gads

J 18.06.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

J 01.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-10/2012 (See CHANGE OF CASE-LAW in SKC-5/2020)
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

2011. gads

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

2009. gads

J 03.06.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-185/2009
Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

2008. gads

J 11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-4/2008
Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 11.04.2007. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-261/2007
No priekšlīguma izrietošās tiesības prasīt līguma noslēgšanu

J 17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 01.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2006
Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

2005. gads

J 02.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-85/2005
Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

J 19.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

2004. gads

J 01.12.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-642/2004
Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu