Piecpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DARBA ATTIECĪBĀM (2178. – 2240.pants)

The print version

2019. gads

26.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-166/2019
No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

2018. gads

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

2017. gads

29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/2017
Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

2016. gads

31.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2016
Samaksas pienākums, pieņemot uz uzņēmuma līguma pamata veikto pasūtījumu

2015. gads

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

16.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

2012. gads

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

2010. gads