Otrā apakšnodaļa. LĪGUMSODS (1716.-1724.1 pants)

The print version

2020. gads

J 16.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-18/2020
Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

2017. gads

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-120/2017
Taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

2016. gads

20.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-329/2016
Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

2015. gads

J 17.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-127/2015
Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

J 21.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

2012. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 28.10.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-99/2009
Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

2008. gads

2007. gads

2006. gads

J 17.05.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

2005. gads

J 05.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-605/2005
Par pierādījumu novērtēšanu (Civilprocesa likuma 97.pants)