Pirmā apakšnodaļa. GALVOJUMS (1692.-1715.pants)

The print version

2019. gads

15.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-130/2019
Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

06.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-128/2019
Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

2018. gads

05.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1069/2018
Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

2017. gads

11.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 06.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-204/2017
Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

J 26.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2017
Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

J 03.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-81/2017
Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

05.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-76/2017
Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

2016. gads

16.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/2016
Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

2013. gads

J 22.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2012. gads

2011. gads

2008. gads

J 20.02.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-14/2008
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

2005. gads