Trešā apakšnodaļa. ROKAS NAUDA (1725.-1731.pants)

The print version

2013. gads

2011. gads

2010. gads

J 26.05.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-132/2010
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

2008. gads

J 09.01.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-3/2008
Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

2007. gads

J 23.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-432/2007
Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

J 17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 11.01.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2005. gads