Septītā nodaļa. PROCENTI (1753. – 1769.pants)

The print version

2019. gads

J 27.09.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2019
Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

24.01.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

2017. gads

29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/2017
Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

2016. gads

29.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1331/2016
Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

25.08.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-104/2016
Priekšnoteikums Civillikuma 1765.panta otrās daļās daļas piemērošanai

2015. gads

J 27.02.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-326/2015
Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

J 21.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

21.12.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-20/2015
Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

2013. gads

J 30.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-644/2013 (CASE-LAW SPECIFICATION)
Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

J 12.03.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-108/2013
Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

2012. gads

2009. gads

2008. gads

J 16.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-30/2008
Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

2006. gads

J 17.05.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu