Trešā nodaļa. SAISTĪBAS UN PRASĪJUMI NO NEATĻAUTAS DARBĪBAS (1635. – 1668.11pants)

The print version

2019. gads

J 20.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-605/2019
Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

J 20.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-605/2019
Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-251/2019
Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

J 15.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

24.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

31.01.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-23/2019
Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

2018. gads

27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-159/2018
Neatļautas darbības pazīmes savstarpējā saziņā

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2018
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

J 04.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/2018
Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

29.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-72/2018
Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

J 23.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

06.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/2017
Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

20.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2017
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

29.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-201/2017
Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

31.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-114/2017
Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

J 23.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2017
Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

2016. gads

16.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

J 2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]-2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā

2015. gads

16.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa 2014. gads

2014. gads

J 12.12.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-179/2014
Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

J 14.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2014
Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

2013. gads

J 06.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-549/2013
Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

J 31.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-452/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

J 18.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

J 25.10.2013. Judgement of the Department of civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

J 21.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2013
Morālā kaitējuma, ko ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radījis vides piesārņojums, atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība; Karavīru valsts obligātā apdrošināšana un morālā kaitējuma atlīdzināšana bojāgājušo karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem

J 28.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2013
Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

2012. gads

J 08.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-622/2012
Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

J 01.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

2011. gads

J 23.11.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-377/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 09.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

2009. gads

2008. gads

2007. gads

J 26.09.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 23.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-432/2007
Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

2006. gads

2005. gads

J 19.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-651/2005
Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma pamatotību

J 26.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-41/2005
Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu