Ievads (1 .- 25.pants)

The print version

2020. gads

J 30.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

2019. gads

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-259/2019
Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-251/2019
Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

2018. gads

18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

27.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-815/2018
Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2018
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

2017. gads

27.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-363/2017
Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

11.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 24.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

29.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-201/2017
Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

03.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-106/2017
Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

2016. gads

J 28.04.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

10.03.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-70/2016
Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

2014. gads

J 23.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 21.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2014
Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

2013. gads

J 23.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

J 12.03.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-108/2013
Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

2012. gads

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

2011. gads

J 09.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 07.04.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

2009. gads

2008. gads

J 29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 04.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-132/2008
Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-705/2007
Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

J 23.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-413/2007
Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

2006. gads

2005. gads

J 12.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 12.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-22/2005
Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

2004. gads