Sestā nodaļa. MANTOJUMA PIEŅEMŠANA UN IEGŪŠANA (687. – 714.pants)

The print version

2020. gads

2019. gads

J 30.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/2019
Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

15.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-117/2019
Notariālo aktu – mantošanas iesnieguma un akta par apstiprināšanu mantojuma tiesībās nozīme, lemjot jautājumu par mantojuma neatņemamās daļas izdošanu

27.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-29/2019
Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

2018. gads

15.03.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-602/2018
Mantinieka gribas izteikuma izlietot inventāra tiesību un mantot aicinātā gribas izteikuma pārliecināties par mantojuma sastāvu nošķiršana

13.12.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-142/2018
Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

12.11.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-4/2018
Mantojuma atstājēja piekrišana šķīrējtiesas procesam kā personiska saistība

2017. gads

23.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-390/2017
Valdījuma tiesiskais pamats kā obligāts priekšnoteikums īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu

J 23.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-381/2017
Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

04.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-203/2017
Iespējamais ķīlas tiesības izbeigšanās pamats, ja inventāra tiesību izlietojušais mantinieks nav pilnībā apmierinājis kreditora prasījumu

J 26.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2017
Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

15.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-77/2017
Termiņš gribas izteikšanai par mantojuma pieņemšanu

2016. gads

02.08.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2078/2016
Jēdziena „mantot aicinātais” tvērums Civillikuma 698.panta izpratnē

22.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

2014. gads

2013. gads

J 27.03.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-91/2013
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšanas termiņi un kārtība

2012. gads

J 28.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

2008. gads

J 15.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2008
Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā

2007. gads

J 28.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

2006. gads