Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146. - 205.pants)

The print version

2019. gads

J 2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2018. gads

2017. gads

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[H]/2017
Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

J 2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

J 2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No-SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2017
Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

2017. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

2016. gads

15.01.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

15.01.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

J 2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]-2016
Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana

2015. gads

J 20.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 07.01.2015. Judgement of the department of Civil Cases, case No  SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]-/2015
Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas

J 2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

2014. gads

J 30.05.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-97/2014, and separate opinion of a judge Anda Briede
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

J 2014. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2014
Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

2013. gads

J 2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-[A]/2012
Civillikuma 156.pants nav piemērojams tādiem gadījumiem, kad persona atzinusi paternitāti, apzinoties, ka nav bērna miesīgais tēvs

2011. gads

J 18.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-863/2011
Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 25.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-65/2009
Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

2008. gads

J 26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-440/2008
Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

J 26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 29.08.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-556/2007
Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

2005. gads

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

J 19.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam