Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146. - 205.pants)

The print version

2019. gads

2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

J 2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

2018. gads

2017. gads

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

2017. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2017
Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

J 2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No-SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

J 2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[H]/2017
Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

2016. gads

15.01.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

15.01.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

J 2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]-2016
Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana

2015. gads

J 20.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 07.01.2015. Judgement of the department of Civil Cases, case No  SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]-/2015
Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas

2014. gads

J 30.05.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-97/2014, and separate opinion of a judge Anda Briede
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

J 2014. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2014
Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

2013. gads

J 2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-[A]/2012
Civillikuma 156.pants nav piemērojams tādiem gadījumiem, kad persona atzinusi paternitāti, apzinoties, ka nav bērna miesīgais tēvs

2011. gads

J 18.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-863/2011
Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 25.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-65/2009
Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

2008. gads

J 26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-440/2008
Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

J 26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 29.08.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-556/2007
Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

2005. gads

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

J 19.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam