Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (1278.-1339.pants)

The print version

2017. gads

20.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-377/2017
Liettiesisks prasījums par ķīlas tiesības realizēšanu

05.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-76/2017
Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

2016. gads

30.05.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/2016
Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

30.08.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-111/2016
Ar komercķīlu nodrošināta kreditora prasījuma pieteikšana maksātnespējas procesā

2015. gads

J 23.01.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1908/2015
Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

2014. gads

J 30.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

J 31.10.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2014
Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

2013. gads

J 14.12.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-398/2013
Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

J 04.10.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-42/2013
Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

2012. gads

J 25.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

2010. gads

J 24.11.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-219/2010
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2009. gads

J 25.11.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-119/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-79/2009
Par tiesiskajām sekām, piemērojot Civilprocesa likuma 402.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu

J 26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-76/2009
Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2008. gads

J 27.08.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-49/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 09.01.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-2/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

2007. gads

J 05.12.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-806/2007
Tiesiskās sekas, ja darījums atzīts par spēkā neesošu

2006. gads

J 25.01.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-7/2006
Tiesības pieprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, ja kredītņēmējs kavē kādu no kredīta pamatsummas vai procentu maksājumiem

2005. gads

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-285/2005
Par ķīlas ņēmēja tiesībām prasīt apmierinājumu no ieķīlātas lietas (Civillikuma 1319.pants)

2004. gads

J 08.09.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu