Otrā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IEGŪŠANA (930.-1031.pants)

The print version

2020. gads

31.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/2020
Uz svešas zemes nelikumīgi uzbūvētu ēku statuss

2019. gads

01.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

26.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-74/2019
Personas, kura īpašuma tiesības ieguvusi ar ieilgumu, tiesības iepretim iepriekšējā īpašnieka mantiniekiem

J 17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)
Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

2018. gads

29.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-203/2018
Taisnīgs lietas risinājums situācijā, kad pašvaldības rīcība bijusi nekonsekventa, nesamērīga un neatbilstoša tiesiskās paļāvības principam

2017. gads

23.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-390/2017
Valdījuma tiesiskais pamats kā obligāts priekšnoteikums īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu

31.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/2017
Nepieciešamie nosacījumi īpašuma iegūšanai ar ieilgumu

2016. gads

22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-397/2016
Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā

29.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-62/2016
Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

J 29.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2015. gads

17.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

2012. gads

J 30.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1904/2012
Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

J 25.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

J 08.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-28/2012
Prasības par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu priekšmets un mērķis

2010. gads

2009. gads

J 28.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-103/2009
Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā, ja mantai (nekustamajam īpašumam) uzlikts arests uz kriminālprocesā pieņemta lēmuma pamata

2008. gads

J 29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

J 19.03.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

2007. gads

2006. gads

J 15.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-626/2006
Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

2005. gads

J 16.11.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-77/2005
Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

2004. gads