Piektā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA APROBEŽOJUMI (1067.-1129.pants)

The print version

2020. gads

J 16.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-259/2019
Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/2019
Ēkas (būves) īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz zemi, ja zemes kopīpašuma domājamā daļa tiek atsavināta citam zemes kopīpašniekam

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-162/2019
Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

06.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

17.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-107/2019
Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

28.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

2018. gads

J 30.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2018
Kopīpašuma izbeigšana, ja uz zemes atrodas privatizācijai pakļauta dzīvojamā ēka

12.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

J 12.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2018
Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

2017. gads

04.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-229/2017
Servitūta nodibināšana par labu kopīpašumā esošam nekustamajam īpašumam

J 30.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

2016. gads

J 23.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-287/2016
Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

16.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-280/2016
Kopīpašumā esošas ēkas dalītas lietošanas noteikšana

16.05.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

2013. gads

J 14.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-173/2013
Kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

J 05.12.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1800/2012
Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2012
Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 23.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2012
Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

2011. gads

J 21.09.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1089/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

J 15.09.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

2009. gads

J 09.12.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

2008. gads

J 29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

J 23.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-34/2008
Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 03.01.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

2006. gads

J 15.03.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-48/2006
Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu

2005. gads

2004. gads