Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (927.-929.pants)

The print version

2013. gads

J 21.03.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1369/2013
Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

J 23.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

2012. gads

J 25.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

J 18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-136/2012
Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

2011. gads

2010. gads