10.nodaļa. PUSES (74.-77.pants)

The print version

2019. gads

12.07.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-769/2019
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

12.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

2018. gads

14.03.2018. Dicision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-488/2018
Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

J 02.02.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2018
Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

2017. gads

J 16.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

J 30.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

18.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

J 30.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

2015. gads

08.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

2014. gads

J 05.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

J 12.03.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2014
Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai; tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

2013. gads

J 30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 28.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

J 14.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-886/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-76/2012
Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

2011. gads

J 09.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību

2009. gads

J 11.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2008. gads

2007. gads

2005. gads

J 09.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

2004. gads

J 15.12.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām