14.nodaļa. PROKURORS (90. un 91.pants)

The print version

2017. gads

16.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-374/2017
Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

21.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-210/2017
Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

2016. gads

22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-334/2016
Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

2010. gads

J 07.04.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

J 24.02.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2008. gads

J 04.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas