1.nodaļa. CIVILPROCESA PRINCIPI (1.-15.pants)

The print version

2020. gads

15.05.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-591/2020
Negatīvās atzīšanas prasības un citu prasības pieteikumā ietvertu prasījumu nošķiršana

J 28.04.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2020
Ārvalstu tiesu nolēmumu izmantošana tiesas nolēmuma pamatošanai

J 14.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-128/2020
Tiesas pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā

05.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-59/2020
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

J 16.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

J 11.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

J 25.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1181/2019
Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

01.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

28.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-98/2019
Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

26.09.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

2018. gads

J 06.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

12.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

17.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-84/2018
Tiesvedības valoda un pārstāvja nepielaišana valsts valodas nezināšanas dēļ, ja viņš pats nodrošinājis tulku

J 28.05.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-82/2018
Kreditoram par ļaunu noslēgta fiktīva darījuma apstrīdēšana

J 06.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-78/2018
Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

26.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-23/2018
Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

2017. gads

09.11.2017. Asignment Hearing Decision, case No SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 30.06.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

14.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-297/2017
Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

J 26.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-166/2017
Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

J 13.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-120/2017
Taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

J 30.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

J 23.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

J 28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

J 12.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2016. gads

15.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2195/2016
Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

16.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 16.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1196/2016
Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

J 24.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-334/2016
Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

17.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-306/2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

J 15.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-200/2016
Citu tiesu judikatūras ietekme uz izskatāmo lietu

J 26.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-77/2016
Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

20.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-74/2016
Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 4.panta tvērums (Romas konvencija)

2015. gads

J 22.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2778/2015
Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

J 13.05.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

J 28.08.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

17.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

2014. gads

2013. gads

J 31.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-452/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

J 30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 19.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

2011. gads

J 09.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 22.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 24.02.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2009. gads

J 26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 25.11.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

2008. gads

J 04.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

2007. gads

J 14.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2005. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu