3.nodaļa. CIVILTIESISKO STRĪDU PAKĻAUTĪBA UN PIEKRITĪBA (23.-32.1pants)

The print version

2019. gads

J 04.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1003/2019
Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

21.03.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

2018. gads

27.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-815/2018
Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

J 23.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

03.04.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-11/2017
Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

31.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2017
Strīdu par autoceļu reģistrēšanu pakļautība

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2017
Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

2016. gads

16.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 10.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1285/2016
Strīdu par privatizācijas tiesiskumu pakļautība

J 24.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

2015. gads

J 29.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/2015
Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

2013. gads

J 08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

2012. gads

J 18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

2010. gads

2007. gads

J 04.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1019/2007
Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

J 05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

J 03.01.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai