4.nodaļa. TIESĀŠANĀS IZDEVUMI (33.-45.pants)

The print version

2019. gads

12.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

2018. gads

17.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-341/2018
Personas tiesības uz tai piešķirtajiem atvieglojumiem no tiesas izdevumu atlīdzināšanas valstij zaudētas prāvas gadījumā

J 03.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-240/2018
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņa pēc sprieduma stāšanās spēkā

J 28.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

J 30.08.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-179/2018
Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

29.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-48/2018
Tiesas izdevumu piedziņa no valsts mantojuma lietā

2017. gads

15.12.2017. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1719/2017
Pienākums pieņemt blakus sūdzību, ja pieteikts lūgums par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas

30.08.2017. Decision on Ancillary Complain case No SKC-414/2017
Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

J 16.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

16.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-374/2017
Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2016. gads

16.10.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2390/2016
Tiesas izdevumu atlīdzināšana, ja tiesvedība lietā izbeigta

15.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2195/2016
Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

31.08.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-1692/2016
Zaudējušās puses ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzības apmēra ierobežojums

J 22.02.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1073/2016
Izdevumi advokāta palīdzības samaksai kā viens no tiesāšanās izdevumu veidiem

J 12.12.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-342/2016
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu neatlīdzināšana atbildētājam prasības daļējas apmierināšanas gadījumā

30.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-102/2016
Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

2015. gads

J 20.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-224/2015
Valsts nodevas un citu tiesāšanās izdevumu atmaksāšanas tiesiskie aspekti

J 28.08.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

J 31.10.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2768/2014
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

J 26.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-1948/2014
Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums

J 10.12.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2014
Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

2013. gads

J 20.11.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1981/2013
Mantiskā stāvokļa izvērtēšana kā priekšnoteikums atbrīvošanai no tiesas izdevumu piedziņas

J 28.11.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

2012. gads

J 14.11.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1915/2012
Valsts nodevas daļējas atmaksas nosacījums izlīguma gadījumā

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 21.02.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-412/2012
Izdevumu atlīdzināšana advokāta palīdzības samaksai solidāriem atbildētājiem, ja prasība noraidīta

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

2011. gads

J 23.11.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-377/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 09.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 10.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-625/2010
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

2007. gads

J 03.01.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

2005. gads

J 05.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām