8.nodaļa. PROCESUĀLĀS SANKCIJAS (65.-70.pants)

The print version

2015. gads

J 22.09.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2778/2015
Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

J 13.05.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

J 28.08.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

J 26.03.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

2013. gads

2012. gads

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 19.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

2011. gads

J 09.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 22.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 24.02.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2009. gads

J 26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 25.11.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

2008. gads

J 04.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

2007. gads

J 14.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2005. gads