Trešā sadaļa. Pierādījumi (92. – 126.pants)

The print version

2020. gads

J 09.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2020
Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

2019. gads

J 20.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-605/2019
Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

J 20.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-605/2019
Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

J 31.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

J 20.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-226/2019
Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

J 30.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2019
Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

04.11.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/2019
Apdrošinātāja pienākums pierādīt papildu informācijas nepieciešamību regresa prasības ietvaros

2018. gads

J 28.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/2018
Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

J 28.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/2018
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

J 19.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2018
Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

2017. gads

J 09.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-461/2017
Sprieduma krimināllietā saistošais spēks, nosakot personas civiltiesisko atbildību

06.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/2017
Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

08.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-121/2017
Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

31.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-114/2017
Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

2016. gads

17.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1991/2016
Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

09.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-1817/2016
Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta darba devēja uzteikuma pamatojums

07.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-267/2016
Spriedums krimināllietā kā rakstveida pierādījums

21.06.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

01.12.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/2016
Pierādīšanas līdzekļu – eksperta atzinuma un pieaicinātās institūcijas atzinuma – nošķiršana; Patentu valdes pieaicināšana atzinuma došanai

2015. gads

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

2014. gads

J 29.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2247/2014
Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

J 15.01.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 26.11.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

J 21.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2014
Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

2013. gads

J 31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1563/2013
Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

J 28.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-812/2013
Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

J 25.11.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-616/2013
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 40.panta (pašlaik – 41.pants) otrās daļas 2.punkta tvērums

J 24.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2013
Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

2012. gads

J 28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

J 28.11.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-392/2012
Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

J 05.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-366/2012
Likumisko procentu piedziņas iespējamība Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta izpratnē

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-76/2012
Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

J 09.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-41/2012
Zemes piespiedu nomas jēdziens un tā saturs; kultūras pieminekļa vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īpašnieka tiesības un pienākumi

2011. gads

J 23.11.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-377/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2011
Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011
Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

2009. gads

J 28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2009
Par pierādījumu un lietā konstatēto apstākļu novērtēšanu spriedumā un solidāras atbildības nodibināšanu

2008. gads

J 11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2008
Par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpi

2007. gads

J 26.09.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 31.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-546/2007
Par apdrošinātāju tiesībām izvērtēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildību par nodarīto zaudējumu

2006. gads

J 01.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2006
Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

J 06.09.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-458/2006
Par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

J 22.02.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-108/2006
Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus

2005. gads

J 07.12.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-542/2005
Par juridiskas personas akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

2004. gads

J 15.12.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām