18.nodaļa. PRASĪBAS CELŠANA (127.-136.pants)

The print version

2020. gads

15.05.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-591/2020
Negatīvās atzīšanas prasības un citu prasības pieteikumā ietvertu prasījumu nošķiršana

03.06.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-190/2020
Noilguma pārtraukšana, ja atgādinājums parādniekam nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu

27.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

2019. gads

2018. gads

J 25.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-404/2018
Darba likuma 122.pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekas

J 06.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2018
Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

2017. gads

J 28.09.2017. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

07.03.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-914/2017
Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

16.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-369/2017
Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

J 20.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-160/2017
Lūguma par zaudējumu atlīdzības solidāru piedziņu tiesiskā daba

J 25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-111/2017
Prasība par zaudējumu atlīdzināšanu par mežā veiktu patvaļīgu koku izciršanu

2016. gads

16.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 24.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

2014. gads

J 04.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2775/2014
Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

J 31.10.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2768/2014
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

J 18.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2465/2014
Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

J 05.02.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1447/2014 and separate opinion of the judge Marite Zagere
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

2011. gads

J 02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2010. gads

J 21.04.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-736/2010
Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

J 21.04.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-721/2010
Par fiziskas personas tiesībām lūgt prokuratūru aizstāvēt tās tiesības un likumīgās intereses

J 27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

2008. gads

J 01.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-68/2008
Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 14.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu