19.nodaļa. PRASĪBAS NODROŠINĀŠANA (137.-146.pants)

The print version

2019. gads

2017. gads

17.10.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1587/2017
Pieteikuma par prasības nodrošinājuma atcelšanu izvērtējums

J 12.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2014. gads

J 29.12.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-3133/2014
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

2013. gads

J 04.12.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-2021/2013
Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

J 24.04.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1654/2013
Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

2012. gads

J 20.06.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1644/2012
Prasības nodrošinājuma jautājuma izskatīšanā izvērtējamie apstākļi

2011. gads

2009. gads

J 23.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-784/2009 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

2007. gads

J 04.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1019/2007
Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

J 05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

2006. gads

J 08.02.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-135/2006
Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

J 11.01.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2004. gads