22.nodaļa. SPRIEDUMS (189.-208.pants)

The print version

2020. gads

J 29.04.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-97/2020
Sprieduma spēkā stāšanās ar apelācijas sūdzību nepārsūdzētajā daļā

20.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-51/2020
Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

2019. gads

01.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

2018. gads

J 10.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2018
Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

J 20.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-213/2018
Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

12.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2018
Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

J 28.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-61/2018
Tiesas pienākums spriedumā norādīt godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukuma veidu un kārtību

J 15.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-29/2018
Lietas apstākļu vērtēšana, kad kasācijas instances tiesa atcēlusi zemākās instances tiesas spriedumu

2017. gads

J 09.01.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-659/2017
Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

J 06.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-308/2017
Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

J 28.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

2016. gads

29.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1331/2016
Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

2015. gads

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

21.12.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-20/2015
Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

J 2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]-/2015
Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

2014. gads

J 29.04.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-81/2014
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

2013. gads

J 31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1563/2013
Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

J 14.12.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-398/2013
Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

J 11.09.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-38/2013
Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

J 24.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2013
Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

2012. gads

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1627/2012
Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

J 28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2012
Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 21.03.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-98/2012
Pierādīšanas priekšmets, tā noskaidrošanas un izvērtēšanas pienākums

J 27.09.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-42/2012
Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

J 01.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-10/2012 (See CHANGE OF CASE-LAW in SKC-5/2020)
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

2011. gads

J 22.06.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-980/2011
Par sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumiem

J 28.09.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-241/2011
Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

J 11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

J 06.04.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011
Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1183/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

2008. gads

J 15.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2008
Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā

2007. gads

2004. gads

J 03.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi