24.nodaļa. TIESVEDĪBAS APTURĒŠANA CIVILLIETĀ (214.-218.pants)

The print version

2020. gads

J 29.01.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-426/2020
Tiesību pārņemšanas neiespējamība, ja tiesvedības laikā miris atbildētājs – sabiedrības valdes loceklis

J 21.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-220/2020
Tiesvedības apturēšana sakarā ar lietas ierosināšanu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu

2019. gads

11.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1506/2019
Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

25.03.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-520/2019
Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

2018. gads

15.02.2018. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-443/2018
Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

2016. gads

17.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1991/2016
Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

J 11.10.2016. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No SKC-1401/2016
Prasītāja lūguma par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai izvērtēšana

2014. gads

J 29.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2247/2014
Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

2012. gads

J 28.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu