26.nodaļa. TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANA (223.-225.pants)

The print version

2020. gads

J 16.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

27.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/2019
Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības

2018. gads

J 15.11.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1341/2018
Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt, vai pastāv pamats tiesvedības izbeigšanai

19.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-950/2018
Cietušā tiesības civilprocesuālā kārtībā prasīt atlīdzinājumu par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, ja kriminālprocesā prasījums par kompensāciju apmierināts daļēji

13.12.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-142/2018
Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

J 06.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-78/2018
Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

J 23.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

30.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1320/2017
Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

2016. gads

J 12.12.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-342/2016
Prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

17.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-306/2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

27.10.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-59/2016
Tiesības izbeigt tiesvedību sakarā ar pieteikuma par izpildu raksta izsniegšanu atsaukumu

2015. gads

J 29.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/2015
Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

2014. gads

J 12.03.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2014
Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai

2013. gads

J 08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

J 2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-579/2012
Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

J 14.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

J 22.02.2011. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011
Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

2009. gads

J 09.09.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

J 25.03.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-83/2009
Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

2008. gads

J 04.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

J 01.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-68/2008
Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

2006. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu