29.1 nodaļa. LIETAS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS UN SASKARSMES TIESĪBĀM (244.1 – 244.14 pants)

The print version

2020. gads

2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2020
Prasības tiesas spriedumam par saskarsmes tiesību īstenošanu saskarsmes personas klātbūtnē

2017. gads

2017. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

J 2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

2015. gads

J 2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

2014. gads

J 2014. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2014
Bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus