30.4 nodaļa. LIETAS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU DALĪBNIEKU (AKCIONĀRU) SAPULCES LĒMUMU ATZĪŠANU PAR SPĒKĀ NEESOŠIEM (250.28 – 250.42 pants)

The print version

2020. gads

J 14.04.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-647/2020
No mantošanas ceļā kopīpašumā nonākušām un nedalītā mantojumā ietilpstošām kapitāla daļām izrietošo balsstiesību izmantošanas kārtība

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-49/2020
Balsojuma akcionāru sapulcē ieprotokolēšanas mērķis

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-49/2020
Ziņu pieprasīšanas kārtība pirms akcionāru sapulces

2018. gads

18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

J 17.05.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1065/2018
Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

2017. gads

J 28.09.2017. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

J 29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1628/2017
Aizliegumu kā pagaidu aizsardzības līdzekļu konkretizēšana un sasaistīšana ar prasības priekšmetu un pamatu

07.03.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-914/2017
Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

2014. gads

J 04.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2775/2014
Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem