53.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCĒ (425. – 431.pants)

The print version

2020. gads

27.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

2019. gads

30.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-954/2019
Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

26.03.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-620/2019
Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

2018. gads

13.11.2018. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1703/2018
Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

18.09.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1425/2018
Apelācijas tiesvedības izbeigšana, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs paziņojis par neierašanās iemesliem

J 28.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2018
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2018
Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

2017. gads

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2016. gads

02.12.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-335/2016
Apelācijas instances tiesas iespējas novērst procesuālās līdztiesības principa neievērošanu pirmās instances tiesā

2014. gads

J 06.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2014
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

2012. gads

J 28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

2011. gads

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2011
Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011
Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

J 15.09.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

2009. gads

J 09.09.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

J 11.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2007. gads

J 24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

2006. gads

2004. gads

J 01.12.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-713/2004
Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem