54.nodaļa. APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS VAI LĒMUMS (432. – 440.pants)

The print version

2019. gads

J 15.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

2018. gads

2017. gads

J 30.06.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

06.02.2017. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-723/2017
Sprieduma izpildes veida un kārtības nodalīšana no sprieduma grozīšanas pēc būtības

J 09.01.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-659/2017
Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

2016. gads

29.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1331/2016
Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

16.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

2014. gads

J 06.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2014
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

2012. gads

J 28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

2011. gads

J 06.04.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

2005. gads

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu