56.nodaļa. KASĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (450. – 463.pants)

The print version

2019. gads

J 11.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

12.07.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-769/2019
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

2018. gads

2016. gads

24.02.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1514/2016
Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums pamatot nespēju samaksāt drošības naudu

2015. gads

J 09.02.2015. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

08.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

J 30.01.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-3/2015
Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

2013. gads

J 14.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

2011. gads

J 02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

2008. gads

2007. gads

J 28.02.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-97/2007
Par vainas noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu