Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478. – 485.3 pants)

The print version

2019. gads

2018. gads

J 26.01.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

2017. gads

09.11.2017. Asignment Hearing Decision, case No SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

30.05.2017. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1287/2017
Vērtēšanas kritēriji, pieņemot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu šajā lietā

J 15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

J 2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No-SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

2016. gads

16.09.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-54/2016
Civilprocesa likuma 479.panta 4.punkta normas sastāva pazīmes

27.07.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-35/2016
Uz vairākiem patstāvīgiem prasības noraidījuma pamatiem balstīta sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 31.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-13/2016
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums kā jaunatklāts apstāklis

2015. gads

26.11.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-20/2015
Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

2013. gads

J 21.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-3/2013
Starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmuma jēdziens pieteikumā par jaunatklātiem apstākļiem pilsonības atņemšanas lietā

J 30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

2011. gads

J 02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2007. gads

J 07.11.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-824/2007
Par Civilprocesa likuma 478.panta trešās daļas piemērošanu

2005. gads