D. DAĻA. Šķīrējtiesa (533. – 537. pants)

The print version

2020. gads

15.05.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-12/2020
Šķīrējtiesas līguma spēkā neesamība kā atteikuma pamats izdot izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildi

2019. gads

J 25.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1181/2019
Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

24.01.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

2018. gads

12.11.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-4/2018
Mantojuma atstājēja piekrišana šķīrējtiesas procesam kā personiska saistība

2017. gads

J 15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

2014. gads

J 29.12.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-36/2014
Šķīrējtiesas prejudiciālā sprieduma pārbaude, izsniedzot izpildrakstu

2013. gads

J 18.04.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-14/2013
Līgumsoda samērīguma jautājums šķīrējtiesas procesā

2012. gads

J 17.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-579/2012
Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

J 27.09.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-42/2012
Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

J 18.06.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 28.10.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-99/2009
Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

J 06.05.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-68/2009
Par izpildu raksta izsniegšanas atteikumu, ja šķīrējtiesa pārsniegusi savas kompetences robežas

2008. gads

2007. gads

2006. gads

2004. gads

J 15.12.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-87/2004
Par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei