71.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ KUSTAMO MANTU (573. – 591.pants)

The print version

2015. gads

J 13.05.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību