B daļa. Darba koplīgums (17.-27.pants)

The print version

2017. gads

07.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-323/2017
Darba koplīguma saistības, kas skar komercsabiedrības darbības autonomiju

2015. gads

J 27.02.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-952/2015
Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

2012. gads

J 07.03.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-371/2012
Koplīguma nosacījumā un likumā noteiktā atlaišanas pabalsta kolīzija, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar publiskajā sektorā nodarbinātu personu

2011. gads

J 22.06.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-849/2011
Termiņa aprēķināšanu darba tiesībās; Darba likuma 97. panta piemērošana

2010. gads

J 08.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1184/2010
Pašvaldības izpilddirektores tiesiskais statuss, parakstot darba koplīgumu

J 27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

2006. gads

J 08.02.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-54/2006
Darba likuma 29. panta astotās un devītās daļas piemērošana