Dzīvojamo telpu īre

The print version

2019. gads

J 30.04.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2019
Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

2018. gads

J 10.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2018
Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

J 28.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-194/2018
Pašvaldības kompetence, nosakot īres maksu dzīvojamām telpām, kas izīrētas, pašvaldībai sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

2017. gads

J 20.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 27.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

J 30.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

08.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-121/2017
Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

2016. gads

20.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-244/2016
Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

2014. gads

J 18.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2465/2014
Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

2013. gads

J 31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-177/2013
Terminēta īres līguma pagarināšanas nosacījumi un tiesiskās sekas

2012. gads

J 26.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-401/2012
Īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums un tajā iekļaujamie apsaimniekošanas izdevumi

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2012
Īres maksas paaugstināšanas brīdinājuma kārtības ievērošana, mainoties izīrētājam

2011. gads

J 14.12.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-427/2011
Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

J 12.10.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-292/2011
Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

J 11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

2010. gads

J 24.02.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2009. gads

J 28.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-242/2009
Par rakstveida brīdinājuma izsniegšanu īres tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā

2008. gads

J 12.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-418/2008
Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

J 16.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-151/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumiem

J 19.03.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-122/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu

2007. gads

J 10.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-695/2007
Par īrnieka tiesībām izmitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus

J 20.06.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-488/2007
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo platību

J 23.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-441/2007
Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta piemērošanu

2006. gads

J 05.04.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-215/2006
Īrnieka bijušā laulātā tiesības celt prasību pret īrnieku par viņa dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu

J 25.01.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-30/2006
Prasību par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa var atzīt par pamatotu, ja ir ievērots likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta piemērošanas priekšnosacījums, ka īrniekam ir bijusi nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar īres līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, vai tādā pašā kārtībā nodrošināta iespēja saņemt pamatpakalpojumus

2005. gads

J 21.09.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-503/2005
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrniekam izīrētās telpas izmantošanu

J 01.06.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-361/2005
Par īrnieka ģimenes locekļa statusu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē

J 05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

2004. gads

J 20.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-543/2004
Par īres līguma, kas noslēgts uz noteiktu termiņu, atjaunošanu pēc līguma termiņa izbeigšanas

J 06.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-506/2004
Uz noteiktu laiku noslēgta īres līguma pagarināšana, ja iestājies termiņš, jāprasa īrniekam