Dzīvokļu apsaimniekošana

The print version

2020. gads

20.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2020
Dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, kas faktiski veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, tiesisko attiecību raksturs un savstarpējās saistības

J 05.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-172/2020
Pārvaldnieka tiesības rīkoties ar uzkrājuma fonda līdzekļiem

03.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2020
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

2019. gads

16.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-248/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-162/2019
Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

J 12.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2019
Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi

J 12.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2019
Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām

J 12.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2019
Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts

28.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

J 13.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-22/2019
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

J 08.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

2018. gads

J 30.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

J 27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018
Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ja zemes īpašnieks ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

J 27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2018
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

J 12.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2018
Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

2017. gads

22.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-260/2017
Dzīvokļu īpašnieku papildu pakalpojumu izdevumu apmaksa

05.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-250/2017
Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

16.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-220/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopības procesuālā tiesībspēja

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-180/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka kompetences noteikšana

J 29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-160/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība

J 29.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-138/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetences nošķiršana; proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

J 10.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-70/2017
Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārbūve

31.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-42/2017
Ārdurvis un to slēgšanas sistēma - dzīvokļu īpašnieku kopības kompetences jautājums

J 31.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-29/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka atbildībai pret dzīvokļa īpašnieku nodibināmie apstākļi

2016. gads

15.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-485/2016
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetence noteikt maksas par siltuma zudumu iekasēšana kārtību

09.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-264/2016
Avārijas situācijas novēršana - obligāti veicama pārvaldīšanas darbība daudzdzīvokļu mājā, kas nav nodota dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā

J 22.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-226/2016
Piespiedu zemes nomas prasījuma saistošā daba zemes nomas tiesisko attiecību subjektam

21.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-177/2016
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiesiskais raksturs

22.07.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-36/2016
Būves īpašnieka atbildība par trešajām personām nodarīto kaitējumu

16.05.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

J 15.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-8/2016
Dzīvokļa īpašnieka tiesības nemaksāt par nesaņemtiem pakalpojumiem

J 20.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/2016
Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

2015. gads

J 29.06.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

2011. gads

J 09.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 24.11.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-245/2010
Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja tiesībām noteikt dzīvokļa īpašniekam līgumsodu vai nokavējuma procentus

2007. gads

J 07.11.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-756/2007
Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

J 29.08.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-535/2007
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem

2005. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu